Black-necked Grebe - Schwarzhalstaucher - Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe - Schwarzhalstaucher - Podiceps nigricollis
Black-necked Grebe - Schwarzhalstaucher - Podiceps nigricollis